ல்ருடு

ி5போப்5

ரவ வலில ங்ர்னவ எ்ஸிஜ்ம்‌ கொர

செலவு குறைவு

ஈந்தரவு குறைவு 4:

டாடா எரு. ஸ்நாயனத்தின்‌ டிசம்பர்‌ காகந்தில்‌ 1880. கடுமம ஈத்‌. இட்டத்திஞல்‌ பெ வன அத நம்ஜெட்டூர்‌ மக்களுக்கு 2

ரம்ஷெட்யரல கல்ல கருத்துக்கள்‌. (வம்ப வக

பல்க்‌ கம்‌

பட்டி குமே

ரவை

மண்னை

மகொயாததம்‌

காக்கும்‌ சங்கள்‌ காத ஆப்பும்‌ இனிஞ்சல்‌ கோபுர

பெவமும்‌ அபா?

நொஷமேல்ன சொக்துவேன்‌!.

(னப்‌ வரபஞ்சக்கல்‌ பூமிலேனும்‌ பூஸ்சோகை நாதறல்காலின்‌ அழகும்‌ தோப்பனித்த தித்‌ பொன்னியின்‌ செல்லன்‌... ட்‌

ஆல

களக்‌ வெளிக்‌

எலல கதகைம்‌

அதகளிக வளை வேல, "பலவ சவவகைகளுல நன்கே.

பிரபலமாகிவிட்ட. பெயர்‌:

*கன்ட்ரோல்களை நீக்க? முடியாது" நன்று சமீபத்தில்‌ மொராரதி கேசால்‌. போக்கர்‌ அறமன்னா. பக கப்டன்‌

க்ரோம்‌ இறை இநநத, பர்‌ மகம “நத ்‌) டர்‌ தொழிதும்‌ ல்‌? என்று எண்ட தலை (ர்த் மட்கரம்ப்‌ அலல ,

தை முழுதும்‌, பெர்மிட்‌ முறையின்‌.

வாழ்‌ இபத கற்பப்தப்ப [20 பறமக று மறை பத்தித்‌ தெரித்த தக் கல இக்க.

தேர்த அவ்வ்‌ 1 தன அய்‌, அக: அக வ்‌ அம்‌ எவன போ்‌, அக்க பரவத்தாக்‌ அல்மா (றி. எதுவும்‌. முகயாது என்ற. க்கதத கிர்‌ கடக்‌ இன்று வரிப்‌. பமக இன்ற 1த்தயாவுக்கு வேறு வழி. ஆன்‌ [ர கமபக்கை அடுபட்டு ட்‌ 3ம்‌ பொல்‌ செ) பக்சேல்கப்‌ க்‌ ஆத ம்‌ சததுன்ற தக்கம்‌ 2௦ கணக்க மதமம்‌ எனக்க தரும்‌ முறை இ. கூற்பத்தி, விதி. தேம்‌ அதை இத, அபத சுனில்‌. /ள அனைவரும்‌ அடிமை. செய்திருக்கும்‌.

'கட்டியானது.

சடுபட்டுன்‌ உணர்ச்சி. கொள்ளச்‌.

இம்முறை முடிந்தேயாக வேண்டும்‌.

“கன்ட்ரோலின்‌. காரியக்ரைமத்தை வேண்டுமால்‌ எனிதாக்கலாம்‌, ஆனல்‌ கன்ட்ரோலே.. கூடாது. என்பது. சசி வல்ல, கன்ட்ரோல்‌ இருந்தேயாக.

வகுக்க ஆபத்து!

வேண்டும்‌! என்கனூர்‌ ஆணைப்‌ பிரதமர்‌, காரியக்மெமத்தல்‌ . மட்டும்தான்‌.

போல்‌ பேசுவர்‌... உண்மை. இல்‌ அலட்ரோல்‌.. முன்றில்‌

அலல மை உள்ளது, நமை, பத்தல பவத்‌ தோதட்னும்‌ தொழிஸ்‌

கேலன்‌ ரல. சாட்டை சர்மி மடுத்த வைத்திருக்க: 'நரப்பத்தக்துக்குப்‌... பழக்கப்பட்டு இட்டால்‌ த்தல்‌ எட்டமபப்டைகம்‌ ண்டடு பொகக்க அதுமதத தும்‌ கொண்டே. போ க்களில்‌ நேமாவேசத்கம்‌, பலதம்‌, எல்லாவத்ிலுமே உண்டா த்சா்பா படடுப்படுத்நினல்‌ தான்‌... கழப்பமின்‌, லாழலாம்‌ என்ற பிரமையை இன்றைய ெசால்கம்‌. களர்த்திருககத.

தக ஆட்ியையே நீடித்துக்கொள்ள. லிழீமப்த ஒரு கட்‌ இன்றைய (தான்‌ நடக்கு! கன்‌.

கொலாகம்‌ பான்தந அஙதகன்‌ யும்‌. எனவேடதன்‌' துக்கொள்றெ! ஆசைவிகிருந்து மெயுக்கு அப்ப

மு, வேண்டும்‌.

£ன்‌ ஆட்டய.

மத்திராலயமும்‌, இட்டக்‌.. கமிஷனும்‌ ட்ட செய்துகொண்டு. பி ம்‌ பெர்த்‌ நட்டம்‌ போ

இம்மனு இக்காலக்‌ ட்‌ ட்‌ ப்ச்‌ பொட்டிலே..'இட்டத்கின்‌ அக்க இப்போகதைக்கும்‌" நாதியங்களில்‌

3 தேர்தல்கள்‌. தால்‌ வாக்காளர்களுக்கு ஒரு பெரிய

சு

மகாத்மாவின்‌ மணிமொழி,

"அதது செய்வது மனித:

மச்சாதாயத்துடன்‌. 2

றையே முன்னே, சகலன்‌

துக்கு வழி கோதும்‌ பர்‌. ம, காரக தவற்ற்‌.

நுவல்பவன்‌ போலியால்‌ மட்டத்துக்கு முழ்னைமகருன்‌, மலிதன்‌ பரு நட கேஸை:

'பிதலலமுமல்ன (ப்பட்ட அலன்‌,

தோய்‌

9 கோடி. கயால்சகுத்‌

இட்டது இடம்‌, தப்பட்ட, ட்‌

பாகர்‌ 2122 தோ.

என்த கோர்‌ வாக்கம்‌

ம்‌ போட்டிருப்பதால்‌, காளர்கள்‌.. மல்லி. இடைத்‌ தோரதல்களில்‌ ஆன்னு கட்சியை ஆதரிப்பர்‌ என்று எதிர்‌.

அ, தக டப அட க்ம

"க்கும்‌ பணம்‌ ௪௧ வரப்‌ போகிறது இனப்தைச்‌ சொல்லக்‌ கானோம்பட்ட ம்‌. 'சாககாரின்‌ பேராசை: பிடித்த“ “கண்கன்‌. தராம மக்களுடைய வருமானத்தின்‌. மீது, காக்‌ தோ வாழ்வின்‌

அகத்து வேண்டும்‌, மிரத்திவட்ச உணர்வும்‌, தேசம்‌ தல்‌ கொண்டவர்களிடம்‌ - அல்லியறிி

வெத ககாள்‌ை

சசககக. வம்‌,

'வமாக்கக.. கொள்ளாதவர்களிடம்‌. ஆட்சியை ஒப்படைக்க வேண்டும்‌

மாதாஜி "ஸ்வராஜ்யா'லில்‌ எழுதியது).

நெஞ்சில்‌ வைத்த நெருப்பு!

திய (ார்சகோன்னை வொரு கழவெண்மகம்‌ கராமத்‌

ராஜாஜியின்‌ கருத்துக்கள்‌ ஜ்‌, பட தட்ட 2]

'தாங்கன்‌ தமயுமாது செய்லால்‌! உல அந்த அசைவிலேயே கவர்‌ நத்தார்‌ என்றும்‌,

சேஙகம்‌ சாத. தவம்‌ தான்க்‌ தோத்து சே இக்கதான்‌ தவ வனம்‌ எழப்‌

ஓம்தத்கக தாக்க ஒலகொரு்கும்‌ என்ன்‌ மேண்ட்‌ என்தம்‌ இக பபக்து அகம்‌ சரக்க வட்டம்‌ சொடுத்தள்‌. கெண்டும்‌

எத்தை அனப்பால்‌!." அமக இர்‌ என்றம்‌ போகர்‌,

நித்த பரமன்‌, கொண்டோம்‌. காதன்மை அதத அக்கம்‌ கொன்டு னது கணா மம்பபாகதம் அதை வர்க டப்‌ சேன கடல ல்லை அன்த ௮௯ பகத வழிச்‌ பக்த, அமத்த்‌

1 அர்த தி நிறைவு மெம்‌. நர்‌ “நேதி கொ மேல்வம்பட்டார்‌?.

இக்க வல்லன்‌ மால்போளள்‌ ட்ப பரப்ப

இதுகுறித்து நிச்சயம்‌ பெருமைப்படலாம்‌... அரத்தில்‌, கொக்வுண்ட 8] கே

நடப்‌ அகககசேம்‌, 'காத்திறி கொக்யுண்ட ஸெதலத்தில்‌ 3: ஒழின்‌ எழப்த இட்டம ஒர அரத

நாகர்கோயில்‌ தொகுநியில்‌ எல்லாப்‌ பெளிலோர்களுக்கு என்‌ வேண்டு. கோள்‌, தேர்தல்‌ அன்று! தயவுசெய்து தவறுமல்‌ உங்கள்‌ வாக்குகளைப்‌, பில்‌. செல்து. வாக்குப்‌ பெட்டியில்‌ போட்‌ வேண்டும்‌. வார்‌ வென்றால்‌. தமக்கென்னவென்று வாக்குசிமையைப்‌ பயன்படுத்தாமல்‌. உதாரனமாக

44 வேண்டாம்‌... மத்திய ஆட்சியின்‌ போக்கை எதிர்த்து லோசனை: 'ல்தூம்‌ கட்டியில்‌ உட்காரும்‌ ஓர்‌ அல்கர்இனரைக்‌ குமசி ஜில்லா மக்கள்‌. றது அனுப்ப வேண்டும்‌;

செயம்‌). தமிழ்நாட்டு அரோ டரகு விரோதமாக வேரே செய்க! நெல்கத்தனரை அனுப்புவது. உளிதமல்லவேன்று வணக்கமாக தெரினத்‌

்‌ கூறும்‌. ஓர்‌ அங்கச்நினரை.. அனுட்புவதத்குப்‌ பவன்படுத்த. வேண்டியது. தக கொள்ளுகிதன்‌

சோடச சசிக ரய சிடி 99 உ0சசமக லாச சக

பாலைவனம்‌ பிரபஞ்சத்தில்‌ பூமியனும்‌ வட்டம்‌

ரருஸ்மளுக்கு முன்னும்‌ கதாசமியர்‌ ஜாகெஸ்‌. வன்‌ கண்ட கனவு... இசேவாகும்‌. வண்ணம்‌

சதா உள்ளம்‌. மட்டுமா? அடில்‌ இறையணர்ச்‌ வும்‌ அதன்‌ வசேலான அடக்கமும்‌ கவத்இருக்கது.. தண்மெனி வீரர்‌ லோலேல்‌. பூமியிலிருந்து விடை முனை அதின்‌! தரே. நால்ள்‌ க்தி

மகையிள்‌- பூமி சத்தரனுக்கம்‌ பில்ூல்‌ மறையும்‌ இத முதன்‌ முதலாக ஏத்படும்‌, பூமியின்‌. தல அல்ல பயனவ்ல அரிபட்ட கவின்‌ இருப்போம்‌, சந்திரனே முழக்க முழுக்க எக்கி ஆட்கொண்ட்தாகும்‌, மமிலை எங்களுக்குள்‌ மியத்தலில்லாத ஏதோ. ஒரு: பொருளாகக்‌ அரக்‌ வேய தயை எண்ணும்போது, எல்லை காணவொண்‌:

தத பிரபஞ்சத்தின்‌ தாம்‌ எப்படித்‌ தாக்கக்‌ சமான: மோகக்‌ எதுத்திுக்களோம்‌. என்பதையும்‌ நன்கு கண ரது இருக்க முடியில!"

'இக்க அப்போக்லோஃச பயணத்தை மேற்கொண்ட. மடங்கள்‌; அனவ யவதிறன்‌ இய மல்‌ வர்‌ போரிலே அது நாலு மீந்து வலக ஆணவ கோவல்‌] விண்வெளிப்‌ 4 அக நேரம்‌ நடிக்க.

ய] மலணம்‌ ஜெயினி டான்‌. பதிஞது! நான்‌ பயணமே,

ெ்போது. ஜெமினி ரன்‌ தல்வராகப்‌, பணியாத்றி,

வெரும்போரமேன்தான்‌. எடைய்ற தலயில்‌ நீண்ட

நாட்கள்‌. இறக்க. தேகிடுனும்‌ மனிதன்‌ அதுப்பச்‌

சேியயு இன்றி வாழ்த்து கனழக்க. முடியும்‌ என்று: நிருபித்தார்‌:

போச்மேன்‌ நகை

நனக இருககும்‌ சாப்ப“. (க சைவரும்‌ செய்து கொன்‌; பணிபம்அதன்கைன்‌ அமின்‌ வான்‌ மிக்கத்‌ இமேபியவமைட உலர்‌ அதார்‌ அலேளிக கலாம்‌. கெகுதுகே தெருல அவர்கள்‌ நோக

விருக்கறது "என்றார்‌ போர்மேன்‌. 7ஆமாம, கொஞ்சம்‌ அமுக்கடைத்துதான்‌ காணப்படும்‌?! என்து அநிகாக்கள்‌ அற. நயத்துடன்‌ சொல்லி ஆல்‌ இக்க.

பகத்த

த்தல்‌ நன்னா போரமேன்‌, £மோரவேச்ப்‌ மொழுக்சைரலில்‌ இந்த பபான 'தலபட்ட நறை தே மககமத்தலம்‌ வாலிந்ததாகம்‌, 19212 இவ்ள: 'வீமானம்‌ ஓட்டிக்‌ கொண்டிருக்க. பாத நட மறை செல்கத்தாக அணைத்த சிர இநகத, கழகக்‌ சத்தின்‌ அழுத்தம்‌. ததற்பவென்து அறிகமாகளே வத இட்து காத அமலில்‌ ஒட்டை முது எட்டது, "இசைத்‌ தொடாந்து கன்‌ இணை இடக்‌ கடட கத கன்த அடை லதததரந்தனர்‌பபோர்‌ கேண மாகியாகம தாம: இன்‌ அன்க தெ போகுமே? எனறு மெக்தம்‌ அலை னக ஏழு ஊமத்த கள ச்ரலிகீட்டத. போர்சன்‌ மீண்ம்‌ இமறம்‌ நட்ட கலமத்தார சம்பக? பலம்‌ யோர்மெனுக்க நம்பாவது.. வன்னிப்‌ பயணமாகும்‌ இமெயில்‌ ஒரு தடவைக்கும்‌ அதம்‌ ரகத்து நர்பீயன்னைரகல்‌ இதுவாக கெளதம்‌ பேன்கள்‌ சஅமெர்கக்‌ ஏர நழக சன்று. போச்‌ நன்பால்‌ சலக்மகம்‌ ஜனத மச மசத மபியவர்‌ இதுவர ஒர தமாதான்‌ இர அம்ச அண்ட்‌ ஜர்‌ ஆனான்‌ பபாது அப்போலா சன்னம்‌ சேன மகன்‌ கமலும்‌ த்தம்‌ பேல எமை அடைவர்‌, அப்போல்லோ பவ: சத்தை மேதககால்கும்‌ முன்பாகவே கட

தெம்‌ மத்த எல்லோரை மாக இருந்தது! (1 தான்‌) சரிக்க! இல்‌ கழு எந்த மன்தனும்‌ பிரவாகம்‌,

முவருடல்‌ (மே.

மய்பத்க சந்்மமோக்கொடச்‌ பயணத்தின்போது இல்‌: ஏரிகள்‌ மொத்தம்‌ ஐந்து ஸட்சம்‌ மைல்கள்‌

நரலாணம்‌ செய்து எத்தனைச்‌ சத்தி வத்த "இடன்‌ அதத்கு, வீச அங்கே“ எழுவது மைல்‌: தோக்வில்‌ “இருந்தார்கள்‌

'த்ஜரன்ன்‌ பல பாகங்களையும்‌ புட படம்‌ எழத்தார்கள்‌, மெலிலிஷன்‌ காமிரா.

9

கோலே அதே போன்ற ராக்கெட்டும்‌.. வீண்‌ கெளிக்கப்பதுமேதான்‌ இந்த அப்போல்லோர்‌ பயணத்ில்போதும்‌. பயல்படுத்தப்பட்டன..

ஆனல்‌ "தரண்‌ மாட்யூல்‌! என்ற ஒரு இற்‌ பொுக்தம்பட விக்க இந்த

"தூர்‌ மாட்தூல்‌? தான்‌. சற்ஜரேச்‌ சத்தி. ரும்‌." மனிதனைச்‌“ சத்திரனுக்கு இட்டுச்‌ செல்லும்‌,

அப்போக்லோபச எண்வெளிய்கப்பம்‌ ஒன ன்‌ ரக அமை 1 சேட்டேளம்‌ வசியம்‌" பொருத்தப்படும்‌

ன்‌- இத்த.

நன்று ராக்கெட்டு? நண்டும்‌ அலத மம்‌ அமி இண்ட அவக க்கது கண்க இற்வர்ரும்‌ மகர்‌ பல மத்தகம்‌ தத்த கொல ஜனத்‌ £வளிக்‌ கப்பலுடன்‌. பூ தித்தி வந்த்து, டப்ப 12 மல்‌ கவா 31 ஒர மனிக்கு தொன்ணாாது தலங்கள்‌ வின அப்படி. "பூமியைச்‌ கற்றி. கமளை பன்‌ எக்க சின பதம்‌ போண்டா, தத, ராக்கெட்டை. இயக்னு்கள்‌.

(5

ன்‌ சவ்ம கல்‌ வ்‌ சக்கை மவ்வின்‌ மிதக்க ப்‌ க்தி காம்‌ வலயப்‌ தச ப்-] டடத எரர்‌ பப ஆல்பம்‌ கல்‌ யக்‌, சந்திரனின்‌ ஆகர்ஷணத்‌இலிருந்து:

பாலக்காட்டிலு

அவ்கம்‌, பெத்தம்‌ பணி

செய்கின்றனர்‌. ஸ்ரீ காஞ்சி,

பாலக்காடு 70, கேரளம்‌.

| பந்தகோடிகளுக்கு ஒரு கோடி | ஸர பிரசன்ன ஜேல்கடோகர மம்‌

மகாமக கக சேர்நத அணாமி வேல்கள்‌

“தலமாக்க அனத்தசாக்க

வத அலதத பேத்

கத்தக்‌ செல்க கம பெலுமா குக்‌ கோர்க்க தடக்கை. தேதினிகப்த ஸடமேக்விட கனல்‌ வவ ககக்‌ னனத்தல்‌ அர

கனகா அகளின்‌ அழயரகத்தடன்‌ கோர்‌.

பெ கல்ப தத ்ாம்‌ அசாம்‌ ய்‌ கடக

அட்ச 2 சென அணிந்கள்ட விலாசத்தை.

கக்கு 4 பொருள்‌ பெறலாம்‌, கலாம்‌ லேங்கடேசவசானத்தா, 422; மேட்டுத்‌ தெரு, சேகரிபுர்‌,

"விட்டும்‌ பூமியை நோக விரைந்தார்கள்‌ சென்லென்‌ வர்கள்‌, அமார்‌. ஐம்பத்தேமு:

மணி தேதத்துக்கும்‌. பிறகு பணிபிக்‌ மகா.

சமுத்திரத்தில்‌ கள்‌, காட்டான்‌. சாக்கேட்டும்‌ அகன்‌ மீது:

அப்போல்லோ. சேம்‌

கென்‌: 'இன்றபோது தள்‌ வெல்‌ நவம்‌ கட்டடத்துக்கு எலான்‌ சல சு்த தனக்‌ வெ கதத இடலாம்‌ பர்‌ சொகம்‌ செககம்போத கலால்‌ கொக்க தகக அன்‌ ட்ட டல சதன்‌ ங்கா அனத்த வத பபற வயாக மர்‌ தப பண்ற கட்த தும்பதாலிரம்‌! இருபதாயிரம்‌ தனியார்‌ நிறு: வனங்களின்‌ ஒத்துழைப்பு. இருந்திருக்கக்‌. 'இததுள்ளை பாக்கள்‌, உபகரணங்கள்‌, எலேல்‌: இதப்‌ தக்க மோதம்‌ ஒங்து கபம்‌ ராகேல்‌) ௮௨ பதக மட்டம்‌ பச மன்‌ நத்தம்‌ படல களான கர்‌ ப்‌ அண இதத்‌ ஸத்‌ அதா சக்த ிபபாடங்க்‌, தாக்கத்‌ நக கமத சக்க இட அதக்கிப்க அல கக்‌ சங்கு தகதக கன க்கள்‌ இட்டால்‌ பத்தன்‌ ததத கோக்க பத தக்கு இட்டுச்‌ சென்றது. பயம பதபாட்களதும்‌. மக ம்ம த்தது அத்த மல்க த்தம்‌ கோண அம்மான்‌ அற ஏத்பாடு தவருகப்‌: போனதும்‌ அத்தம்‌ ப்‌ ல்‌ லர அயரா] வன்ம அகத்தில்‌. அலத ஏறபடட ஒத வலக்‌ வர்க்‌ அபத பன என்பம்‌ கண்வ சரபம்‌ அம்சத்‌ நமகக நண்மை மா ப்‌ க்க கறக

இரவாக தித்‌

உக கேரமத்துக்காக தத்‌ 1979 அனவ 19

அக வககைககைக்‌

ஆடற அட்சார்ச்சளைக்க. "அனுப்பிப்‌ பெருமானின்‌ அருன்‌.

இக

சர மயன்‌ அலம்‌ மர தை சத்‌ தேறி சாமை அஷ தகழி

ம.0௯. எஸ்‌: தாராவ்வலாபிரும்‌ மகதி எம. என்‌: சப்பியும்‌ வனே. வாகிக்‌ செயலரை மெம்மதக்க்‌ செய்தார்கள்‌,

அழனியாகுகாடமிலன சக்த மண்டபம்‌ (ககன நட. இரட்டுவதில்‌ பேரு £செங்த தொழிசதிபா்‌ காலல்சென்ற. ஈன, தாராயணஸ்வாமிலின்‌. இர,

யம்‌ ஆடம்‌ நழக தம்‌ ஸர டிடஎல்ட வேங்கட

இடறல்‌ இவ வென்டி

்‌

சாமிக வனடல்‌ மி. ஜால்னை விளக்கம்‌ தேர்‌ வெளியை வெற்றி கொள்ள தான்‌ தன்ன கான்‌ லணீதன்‌. பெருமிதத்தட ஜன்‌ பயனுள்ள அலைதல்‌ எடுப பாது அழிபட்சம்‌ நண்பு) தாட வெற்றி கொள்வதில்‌ அங்க: மன நோதல்‌ அபத்த ரல்‌ இப்‌ இதத? போராட்டத்‌ என்க கலி க்‌: இடமும்‌ அனமபகா?்‌ கத்த கலம்‌. வதே ஜோ தாலே மோகா 'பிம்ம்‌ மம்க்க்‌ இரும இரண்டு. தன்ட அவர்களின்‌. ஒரே எத்‌ சல்த்வால்‌, ஜல்லி வெல்க வட பவதக்களககும்‌ கட்டடம்‌ எதி்மை மெள்னன்‌ அந்த வி பலிரவிரம்‌ சோர்‌ பாகர்கார்‌ செலகழித்‌ முமுவதும்‌ சொத்தமாகும்‌!

இசை விழாக்கள்‌:

செக்ளே வாணி மதம்‌ ஸில்‌. நடைபெற்ற. இதயம்‌ ஆன்‌ விழாவுக்கு, இந்த வரு ம்‌ கொட்டலாத்தியம்‌. வித்கான்‌ முதலூர்‌ கரண முர்த்தி சாவார்கள்‌. வம குத்தக்‌ சதம்‌ கோர்‌ பூ பசதார்‌ ஸர 2 சிதி சான்றர்கள்‌ விழாத்‌... தம்மம்‌

[5 படழையை' வழங்கல்‌ வற சரொசாமி இசை நொகைத்‌ தோ டல்ல்‌

இல்ட்பேதம்‌ சமி மொக்க சமை தால்‌. ஒம்‌ மானக்காடு ஸரீ மன்‌

இல்லார்‌ அவர்களுக்கும்‌ இம்தக பொதுத்‌ அறை தி பெரில்‌.

கட கோபால. இஷ்ட பாரத. பாடல்‌: பொட்டில்‌ தம்புராம்‌" பரசைத்‌ தமிழிசை விழாத்‌ தகவ்‌ பாலக்காடு மணி அய்யர்‌ மக்கள்‌

2 தமிழிை விழாலில்‌ அமைசசர்‌ கரண (தத்தம்‌ தொடக்க வீழாம்‌' பீரசக்கத்தை. திகழ்ந்தவர்‌,

பாலக்காடு மீ மணி அய்யர்‌ வன்‌ அரப்‌ பகன்‌ நெல்ணமுரித்த சாதியம்‌ உதரத்த. ஒழுத்தவாளிம்‌ இரண்டு மணிகள்‌ இதோ “தம்‌ குறைக்க இல இதத்‌ தாத வித்தை மவன்படுத்தவதுதான்‌ நசை மன்று ன்‌

"எல்லா. ராகங்களும்‌ ஏழு சரங்களுக்கள்‌. அடல்லெலை என்றதும்‌ ஐல்லோரு ராகமும்‌ அத்‌ தனிடட உளழப்பினது

பத கொண்ட மான்கள்‌. மம்மையானட சங்கத்தை மாடிஞா்கள்‌. இத்தசைய உப்பு இக்க இம்‌: தொம்‌ வலம்‌ போதல்‌: த்தையும்‌ உயாசனைவும்‌ வெண்டும்‌

**சர்தாடக சங்கத்‌. தகக ஆத்து! போச்சு. கேதாட்க கக்கம்‌, மெல்‌ £யும்‌ மேற்கத்திய இகையும்‌. உள்‌ பகுக்க தேது பாசன்‌ சொத்‌ தாகிய கர்நாடக சங்க தத்தையே விழுங்க ஆரம்‌. மத்த விட்டது: இனி வகோசனமிலக்ப என்‌. தெல்லாம்‌. எங்கு பார்த்‌ தும்‌ க்கல்‌ மு லி

வழ்வத்‌ சபையில்‌ சங்கத ரசிகர்கள்‌, 4) (ற ப்‌ கண்‌ அக்க ப்ப சபரி ட்ப்டட் ந்தை சம்கி அறிய துபோக்‌, பண்பாடுகள்‌ சகட ல்ற வவ க்ன்‌ சனல்‌ வவம் வன்‌ நட தக கல்‌

அகாடமிக்‌ கச்சேரிகளில்‌ மென்‌ காத்றிலே

இலல்சாக.. அசைந்தாடும்‌... நாத்றங்காலின்‌ ம்‌ காண மட பேரிய வர, வெங்கள்‌ (த 'தொய்பின்‌.. திழனிப்‌

பங்கள்‌. நிறை அமர்ந்து கலக்கவும்‌. முடித்தது. ஒரு பக்கம்‌ இம்‌ வித்வான்கள்‌. மேதும்‌ மேதும்‌ முன்‌ (த வர வேண்டும்‌ என்ற ஆர்வத்‌ தரம்‌ (ன சங்கள்‌ நிறம்‌ சாட்டில்‌, பக்கம்‌ முதிர்ந்த ஜானத்துட்‌

மப்பட்ட கச்சேரிகமால்‌ கேட்டு ஆனம்‌ (இகம்‌ வாலப்புக்‌ பட்டியது. இனம்‌: "வத்‌ வாஸ்களுக்கு.. அளிக்கப்பட்ட ஆதரவைப்‌, பார்க்கும்போது வருங்கால்‌ சந்ததிகள்‌. பற்றிக்‌ கொஞ்சம்‌ நம்பிக்கை உண்டாகிறது. கசி கேக்‌ வர்க்கத்‌ பல கூட்டம்‌; ஆபீஸ்‌ நாட்களிலும்‌ கூட்‌, தலைமை. கரையில்‌ கூறப்பட்ட. மற்றோரு" காரியத்‌ ததும்‌ சயாக்கரர்க்‌ * செய்துவிட்டால்‌ ரொம்பலும்‌, உரிதமாவிரக்கம்‌; அதாவது. மீரவேசக்கட்டணங்கக்‌£ ஒரு ரூபாய்‌, அரை. கயாம்‌ என்று நிர்ணயிப்பது; உண்மையில்‌: மத்தியதர வருப்பினர்தான்‌.... அறிகமாகச்‌

ர்களுக்கு, வருவார்கள்‌, அவர்களுக்குச்‌

துகை காட்டினால்‌ சங்கே ரச பரவும்‌, கச்சேரிகளில்‌,

1: இளம்‌... ஸித்வான்களின்‌. முதல்‌ நாள்‌ பாடிய மூ. வி, ரத்தினத்தின்‌. யாட்டு கவரிசசியா.. விருந்தது; இவருக்கு நல்ல குரல்‌. இருக்கறது. தாளம்‌ கட்டும்‌ ரக்தறது. “ஓரனவு ஜிறுஜிலுப்பும்‌ இந்‌ பது; பாடாத்தரமும்‌. தேவமே, பநது, சனம்‌ "சார்க்‌ சம்பாக இந்த்‌

(கமால்‌ கொ! சபி (தத்தம்‌ பாடம்‌ பழக்‌ கொள்ள வேண்டும்‌. இவருக்கு மிருதல்கம்‌ வாசித்த மதுரை ட: விவாசனுக்கு. | தல்ல சாதமான சை: 1 ஞாலிது 1:40 மணி நெரம்‌. கச்சேரியில்‌. மிருதங்கம்‌. சிறந்தோல்‌லு நின்றது. இனம்‌:

20௪. இராமலஷ்ணன்‌, மூர்த்தி திய விந்தன்‌ கரதத பெக்சாவுள்ளவிப பன்‌ கக்கசககம்‌, என்‌ படைகளும்‌. வத்த வொல்பபட்டு மாக இக பட வரல்ன்‌ முத்தி இன்னும்‌ கொுசம்‌ "சாரத்தை நக்கின எள்களமால்‌ அமைத்தும்‌ கொள்ள்‌ வெண்டும்‌, இது கசசரி பாணு உதிய மகம,

்‌ ட்‌

'ஜேரமறல்து பாடிய எல்‌.சல்யாணராமன்‌. ஓய்பமே ஜி. என்ட மிய கரித்து வைக்‌ இருக்கார்‌, ஒத்த "ப்ருகா? மயம்‌, ஊளரத்தும்‌; ஓடவும்‌, சாடிவும்‌ ௬௦ கொடுக்கும்‌. உதவுபர. சார்ரம்‌, ஒண்முகம்பிரியா ராக ஆவரயனை

தனை பாள ஆமம்‌ நல கடட்து போக்க அலல்‌ பா சலபி தனத, நவ்‌ னற அகம சண்தததியசக க்கத்‌ ச்ச்‌

செல்லத்‌ தனக்கென்று ஒரு “பாணர்‌ வரம்‌ 'தக்கொள்ள முயல வேண்டும்‌, இவருக்கு நரல்‌ வாசித்த. பர்‌. அனந்தராமன்‌:

பிடிகள்‌. படுத்தார்‌,

கவ! ததல்தான்‌... சகநற்தம்‌. அல்லர்‌ நலம்‌ கரணம்‌ அர் ர: மா சரம்‌ வக்‌ தற மச்ச தாலி

டத டாக என்ரு என்பதுமே ஒர்‌, அலா பரியம்‌ என்து எக கன்‌ பாயாகஸ்‌ லஹரி ராசு ஆலாபனை நல்ல ரூரியாயிருந்‌:

*பரிதான மீசசதே தல்ல, ஓர்‌ உருவம்‌

அப்ளாஸாம்‌ இடைத்க்து, அதன்‌. வத்தல்‌ சன்னகோ கரவா சோம்‌ பவம்‌ சோத செய்து விட்டார்‌... படல்‌, வாசித்த செதுராமனும்‌, மிருதங்கம்‌ வாரித்க. சசவரனும்‌ தமது... கடமையை தனக, கணத்து கொண்டுகச்சோரியைப்பர்ணமிக்க்‌ செய்தார்கள்‌.

்‌

வரரயக்குடிலின்‌. பிரதான சிடராகிய: மதுரை இருஷ்ணன்‌ உயர்தரமாகப்‌ பாடினார்‌.

32.

ஜிகஇ டி.கே மப்பமமாளும்‌, ஞி ஜோராமதும்‌.

எரி ஆலாப்‌ விஸ்தாரமாக இரத்‌ சகட கான சால்த்க்‌ அ்வதம்மாட ஏன்‌. ஈனச்‌ என்ன ஏம்மா "வாக ஆம்லிட்டத? அம்மனுக்கு ககதான்‌ பொருத்தம்‌. சதக்‌ கோர ஆழி மாழ்கண்ணு! சடல மொச்‌ நன்கலம்‌. இரு வாத்தியம்‌ வாசித்த 0தரானம்யாலின்‌ “மீரா பிடல்‌ எட்ட. தன்று கேட்ப மகக ஏழு, தந்தியில்‌. வர்க சலக தத்தக்க. கேட்டிருக்க மிருதங்கம்‌ அம என்‌, ந்தசாமினின்‌ கலித்‌ நர்ச தமகரம்‌ போலனைத்தத

£மலல உழைப்புக்கு? சான்றாக எனக்க. பலி செய்வ எவத்தியநாத யாகவா கர்கள்‌, வயது. 70. சார்த்திக்‌ இனிப்‌ பரு எரிக்க கேண்டுமம! ஒரு கேமும்கண்தஅம்பட்ட சேல்‌, ஆல வருஷம்‌ போன்று அவரி காட்சி யனிக்‌ ஜொர. வான்றைம்‌" நாதம்‌ கால. வியம செய்லாமம்‌ கலருக்கு அன்‌ கப்பட்ட இரண்டரை. மனச்‌, நேரமும்‌ மாடிஞார்‌, 2 பராசனமான க்யான்‌ அலகுடைய பாணியில்தான்‌; "தறி சால தேமா சசமாலிறக்தது: தல்ல. கட்டம்‌ காப்பான்‌ சவர்‌ பரஅதார்கள்‌, இத்த, நிமிஷத்தில்‌ ராசம்‌, தானம்‌, பல்லி பார. நஇல்ரம்‌ பண்ண, நீரல்ல விசார, நாத தலரத்தன... க்கமும்‌. பாடிகிட்டார்‌, னன்‌ கான பல்லலிதான்ட மிருதங்கம்‌ வாசித்த மட னி, கோயாகக்குஞ்ணனுக்கு நல்ல தொட்யி சாதகம்‌, இர்‌. இடத்தின்‌. நந்தர்‌ இகேசாாகச சற. செய்தபோது: இரண்டு லர்த்தம்‌... தொப்பில்கேயே இத்து ஐமாய்த்த விட்டார்‌.

கே, எல்காச்சால்கன்‌. பாட்டில்‌ என்‌ மே எனக்குப்‌ பிரேமை உண்டு: நல்ல சன்ன: நன சாரம்‌, தனல மரோசகக்கள்‌, வற்‌ ககரயாகும்‌...கறிபகசசன்‌: தன்ன. தீ அத்து பக

புஷியலதிகா தன்ன குறியான ராகம்‌, இர்‌ தணிக்க எடுப்பானதுட ஆம்‌ வன்தார்‌

[ன்‌ வதி, ஸரியின்‌.. சாயல்‌ எல்‌. லாம்‌ ஆல்தியில்‌. பல்கு. கேட்‌ (4 கொண்டிருக்கும்‌, கெயத்துவராளியில்‌ ஸ்ரீ சத்ய நாராயணம்‌ ரம்மியமாக இரத்‌ தது, முத்துசாமி நசற்தருக்கு. இல்ல்தோர்‌ அஞ்சலி, டூ, என்‌: இஷ்ணன்‌.. சக்கைப்‌ போடு. போட்டு விட்டார்‌. தொட்ட. இடமெல்லாம்‌ கநாதம்‌ போல்‌, ன்‌! வேறென்ன வேண்டும்‌! எம்‌, என்‌; சப்புலஷ்மியின்‌: கச்சேரியில்‌. எனக்கு இரண்டு. பாகை. தரும்‌. அம்சங்கள்‌.

நாமமே கருஞ்கானின்‌ நாகல்‌, வணைஸப்ட கமமிரமணி௰ம தவல்‌ முழு

ரண்டாவது அத்‌ சை தரம்‌ கேப்‌

சவ முயான்பறேம அற்புதமான இர்த்தனம்‌, அசை ௮2. இந்புதமாக எம்‌. என்ட சமர்பயித்தகர்கள்‌.

நபைபேறு்றது,

(இரவல்‌ ஸ்வரம்‌. பிரஸ்தாரங்களில்‌. ராதா: கெவதாதனும்‌. வருகை தந்து ஒரு கை. மார்த்தாள்‌. கச்சிதமாக இருந்தது. நன்றாகத்‌

தத்கல்‌ மாடகாம்‌ எமன்‌ நதா, வயலின்‌ கப்சமண்லம்‌. இம்மூவரும்‌ 'நட்தத்ல ஸ்வப்‌ போட்டி மிக உத்சாமா.

இருந்தது. வழக்கம்‌ போல்‌, புரந்தரதாஸரின்‌. தகதோத்தாரணு!லல்‌ அப்படியே சொக்கிப்‌, பனேன்‌ட ்‌ி ட்‌ ்‌ றத லான்‌ கச்சேரிகளில்‌ ஒன்றாக அமைந்‌ இருந்தது செல்கல்பட்டு ரங்கநாதனும்‌, ஜே.

ஐ.௪௬ட. வாண்மீக என்‌, கலனணராமன்‌:

்‌]

வெங்கடராமனும்‌ பாடியது,

யான பாட்டு, அளவியல்‌

மலர்‌ ட்ட ட்ட தெண்டங் திலான்‌ அன்‌ ்‌ கதுக அத்தம்‌ "பிருந்தா நெகமம்‌ பதில்‌ அதிகா பதிலாக தட்‌ கவாகம அம்‌ 222 மத்யமம்‌ வடதுதி! ப்ட்‌. தலம்‌ அகடமிக்‌ ஒகளனத்தைக்‌ கொள்ள்‌ ர்‌ அண்‌ எரா பபாக து] 2] தல்ல லி பவன பட எனத்‌ தெரிய வந்தது. ஸ்வ... என்னமோ சார்‌. கொஞ்ச 1" பாலக்காடு மணி அய்யர்‌: இக்பால்‌ உடம்ப அக லவர்‌ எதட்பர இரவ விக்‌ நக்கத்‌ அண்‌ சேய்மை ்கக்‌ அன்பா தம்‌. அலக்‌ வால்‌ அன்‌ ப] சக்கை (தவல்‌ வத்த

"ரமணியின்‌ புல்லால்‌ கச்சி கமத்கையல்‌. காத்து வரல்குவதுபோவ்றரு ன்‌ ல்ல. ருஞமை உணர்சி, . எல்லா. பெ சேனலும்‌ நல்ல மடிப்பு: லல. பேஷான சச்‌ சேர்‌, வரன்‌ ராக ஆலாயன்வும்‌ சாமா. சாஸ்தி ம்ப காமாகதயும்‌ “சதல, 14 வாசித்த சிறுவல்‌ எல்‌, சுப்ரமண்யன்‌. நமது. வருங்கால்‌... பொக்கிஷப்‌, எதைக்‌ கொடுத்தாலும்‌ மெருகு பிடித்துத்‌ இருப்பத. தந்த வடுலரார்‌, "இந்தா பிட வகையருவைச்‌. செத்தவர்‌... அனுவரியல்களைத்‌ லர்க்க வெண்டும்‌. பாடாத்தரம்‌ தேவை, மட கே. பட்டமமானில்‌ அசர்‌, ஒரு இறந்த சங்கே அனுபவம்‌, ராகங்களோ, இரத்தளைகளோ. அப்படியே அப்பட்டமாச்‌ வடித்து வார்த்து வீ௦வார்‌, தல்ல மரியாதை:

வேன்‌ ட்ட

ந்த ககடத்‌ [ண்மை னன்‌ ப்‌ இறப்‌ சன அம அவதத்க வ்ன்‌ நமர்‌ பான மட்தும்‌ தோ “எத்துகு தயராதுரா "வு ப்பாக. அமைந்தன. மணி. 'அம்்குகொசலே. மிர அகரன்‌ சல்‌ கவன்‌ தராட்தம்‌ இப்பா ககம அன்த நர மத்தல ந்த்‌ கத கபக்கன்‌ அல்கல்‌

பக்க பலம்‌! வாசய்யருல்‌

நய என்க ள்ல மட்ட அயம்‌

நவில சய்ள்து, நண்னைை

$யகாவ[௨ 183

கிரிறுபகுட ங0ா௭0௨௨.

ய]

ஐடி இஷ்ட கிஷ்‌ பயம்ன 1069 வி நட ஸ்வம்‌ ஸு ரிவவஷி 23, மடி. ஷயினஷு விவ கில்கபபவ்‌ ம்ை டன்ன

பயம அட்டு

மஷடமிய்‌ வட வாகம்‌. பகட்க நவில்‌ சினை 0ம்‌ எண்ணை வெய் டவர்‌ மோ ஊபரவண ஸ்‌ ட்ட வலப்‌ பட்சப்‌! நலக பிய வ்னா சின வ்வபமமே நன்ன ஊமைச்‌? மரவ மட்க

ப்ப

நிலவர மல்ல பட வாடை கஸ்‌

நண்ணி வேட லவண மயா பன ஸா மன்ன வ்லய்டை (ப்‌

ப்ஸ்ணை? நலிய பவ கணிமை கள்‌ அம்ச உளம்‌ வன விவ்‌ தொலக்ள்மகம்‌ க்கக்‌ மலம்‌ கிண மனன்‌ வம்‌. கம்டாவிம நர்லபபட நனவ! க்ஷ நக: வை

நீதி வழங்கிய மணி,

கவ்‌ பப தட அவருக்குள்‌ சட

பு கிலா, பரந்தன அவியிளைக்கம்‌ ௧௧ ட்‌ ல்‌ அட கல

-

பாககமிப்‌

2 டய (க காப்ப சொன்ன. மகனே!

இரத ௧௪ பயக்க சக்‌

கவணம்‌ சஷனட்ட.

நெட்டு எமன்‌

டத.

மல்க வக்க பவள்‌

கன்றுக்‌ குட்டி ததவ மனை கன்று தல்ல கன்று. கருமை இறக்‌ கன்று, அன்று போட்ட சன்று: அருகம்‌ யான கன்று! வெள்ளி நிலா கண்டு. அம்மி அன்பு வண்டு தன்னி துள்ளி ஆடும்‌. தலை தெறிக்க ஓடும்‌! மரத்து, நிழல்‌ கண்டு. மறைந்து அங்கே ற்கும்‌ உரத்த ரரலைம்‌ கொண்டு. "உடனே அன்னை கத்தும்‌! தானே. வத்து ஊட்டும்‌ 'தாகின்‌ அன்பு காட்டும்‌! வானம்‌ உலச்வு என்போம்‌. வாழ்வில்‌ அன்னை என்போம்‌!

சங்கள்‌ எப்போது,

ப்ருக்‌ பாண்ட்‌ &-। தேயிலைத்தூள்‌ அதிக கோப்பைகள்‌ சிறந்த தேநீர்‌ தருவது

நாற்பத்தெட்டாம்‌ அத்தியாயம்‌. நீர்ச்‌ சுழலும்‌ விழிச்‌ சுழலும்‌,

கடவுள்‌. படைத்த மனிதன்‌ ஒரு மயில்‌. சாரலில்‌ வடித்தான்‌. மழைக்கும்‌. காற்றுக்கும்‌... அவனுக்கு மலக்‌ கை அடைக்கலம்‌ தந்தது; வன விடுட்சங்ள்‌. அவனுக்குக்‌ தெையான. கனி வர்க்கங்களை ௨௭௦ வாக அளித்தன. காட்டு. மிருகங்கள்‌ அவகீக்‌' கண்டு நடுக்க; வானத்‌ (தப்‌. பறவைககாம்‌ போல்‌... அவன்‌: வேயேச்சையாக ஒரு குறைவும்‌. இல்லா. மல்‌. வாழ்த்து "வந்தான்‌. அவினும்‌ அவனுடைய உள்ளத்தின்‌... உள்ளே ஏதோ ஒரு குறை,்இினக்‌ தெரியாத ஒரு வகைத்‌ தாயம்‌; - இடைவிடாமல்‌ குடி கொண்டிருந்தது. ஏதோ "ஒரு காந்த சக்‌ அவனைக்‌ சவரத்து இழுத்‌

78

தம்‌. கொண்டிருந்தது. ஏதோ. ஒர்‌ சரிய பொருச்டடுதுவரை பார்த்தும்‌ தெயலித்தும்‌. அறியாத இன்பத்தை வெறுடைய இதம்‌ தேடிக்‌ கொண்‌ மருக்தது... பகலில்‌. அதைம்‌ பற்திக்‌ ற்பக்ன செய்தான்‌; இரனில்‌ அனைப்‌ 0 ஆட்டப்‌ காக்வேட படைக்கப்பட்ட அந்த அ) மதப்‌. பொருகாகடசத்யகம்‌ கிக்‌ என்னைக்‌. கவரத்நமக்கும்‌, கந்கக்கை, எங்கே காண்பேன்‌ 7 எப்போது காண்‌: பேன்ட்‌ என்ற லைன்‌ இலயம்‌ ஏங்கத்‌ தலத்‌ கண்டிருந்தது. அ) முவிதனைப்‌. படைத்து அதே சமயத்‌ இன்‌ இனைவன்‌. அறி விறிரமையும்‌ படைத்த, மம்வின்‌ மற்றொரு

நாலாபுறமும்‌. பரவத்‌.

7 தலம்‌ அப சேத்து விட்ட்வர்கா இனிப்‌ சகம்‌ பேத கட்க நனம்‌ டாத கம ல்த்தம எண்‌ அகமத்‌ ரதன அக்‌ கொண்கதந்த படையியல்‌ கடசி னான பிரம்மதேவர்‌ தாம்‌ ஆரம்பித்த. வேல்‌ தல்ல... முறையில்‌ தொடக்கி. டடக்‌ ஒபன்‌] பல்க்‌ வ்‌ வள ஜட லனா துன்‌ படிக டப ரட்ட தாங்கள்‌. பிறந்து. வளாத்ததெல்லாம்‌. இந்த... நிமிஷத்துக்காகலே, ௪: இக்கச்‌. பகத அக்கலை பக்க நேம்‌ கதக்‌ அத்‌ வாழ்க்கையை. மேத கொண்டலாகள்‌ கற்கால பேதி பணத்த டதஆ கார னம அர்க்‌ இது மச நல்‌ அமல்‌ ச்‌ பட க்தி படக்‌ கள அடதப்‌ அக்‌ கோலார்‌ மாத்த நடக பதம தக்க வத்‌ அதமம்‌ பார்மபதுகா விருத்தார்கன்‌. அந்சான சிவபட்டர்‌ தொண்டையைக்‌. அன்றோ வலம்‌ கொல

பர்க்‌ ணக பத கடபதி வாச அவக கன்ட கணப்‌ கனகம்‌ ிதரிலித்தது. மயா 771 என்று: தகக அகா கரல சத பகவத்‌ 'தோரசணையும்‌ வந்இுய/த்தேவனை நீமிர்த்து: அகவல்‌

ம்‌ கத்தம்‌ பக்கக்‌ த்து கேலிக்கு வடை அகவ கமத சமக அட தவன இடத்த. அழத்‌ நகக் அச படக்க ்‌ என்ன்‌ அந்த வீர ாலிபன்‌

20.

அல்லித.... சந்தேகம்‌ , தரி வாரைம்‌ பார்க்க.

குந்தவைப்‌... பிராட்டி. புன்னகை: மையையும்‌

க்‌ அப்த்‌ அதத்‌ ட்‌ ம்க்‌

“ஆமாம்‌, ஆமாம்‌! அந்த இரண்டு. இட்த்ததும்‌' அல்வளவு மரியாதைக்‌ ஜெகாகத்தல்க்‌டெடந்துகொண்ட

இக்க வழகம்‌ இன்‌

வு சகலத்தில்‌... சந்திப்போம்‌.

என்று எதர்பார்த்துக்க மாட்டர்‌ 1!"

மறுபடியும்‌ சந்தப்பதாகச்‌ சொல்‌ மல்க, தேனி!!!

£வப மர்திரந்தால்‌ அக்கா. பம சத்தமாக சோக

சககக் கஸா்‌ பல்கன மய்சொன்றம்‌ அண்டாத்தார்‌ இல அதவம வ்‌ ணக தர்கள்‌ நட்த இன்கா தர ஆடப்‌ சத சனத்து அத பாய

என்னம்‌. ௮௮ ம்‌ இருப்பது உண்மைதான்‌ ட... வக்கு வல்கள்‌. சோழ, டம்‌ பிடில்‌

வில்லையாக்கும்‌. பன

மடக்காமல்‌. என்ன... தண்றமப்‌. மடித்தருக்கைதுட அஸல்‌... இச்சோமு. நாட்டில்‌ இரண்டு பெரும்‌ அபாயங்கள்‌. இநககின்தடை அவற்றை. எண்ணை லே எனக்கும்‌ பயமாவிரக்கது;

“மழு தாட்டு வர்களில்‌. வானம்‌ வதும்‌. அபாயகரமான அயுதங்கள்‌. தானம்‌ அவல்‌: காட்டகள்கள்‌ இங்கே நோகமரனதையாகவே. வர. வேண்டும்‌: தகலமாகட ஒற்றர்‌ வெல்‌: செல்வத்‌ கென்று கடுகி”

அதக்‌ | பத்த தண்டால்‌ கற்பே ண்‌

துக்க அன்்கம்‌ டி அவல்‌ மல்‌ 2ம்‌ கட்ட பம்‌

கழல்‌ எதுனா தேனே? செத்துப்‌ போ! போன முதலையை: தனா பழிச்‌ போர பகத்‌ தடட கதக்‌ வலக்‌ அம எத்‌

ரண்றுப்ப அப தி ரசிகன்‌ செத்த முதலையைக்‌ கண்டு. நத செத்த கிக்‌ அன்ற எத்த ச்‌ கன்‌ கத வீரர்கள்‌ செத்த முதலையைத்‌ தாக்கும்‌. தத வர்க்‌ எழும்‌ அகக்‌ சத அகக்‌ லில்‌

கழன்க்‌ பெக பகல்‌

கவ்வ

பம சட்டு அத்ன்‌ அச தான்‌! வாணர்‌. கலத்தல்‌ பிதத்த சீர வந்தியத்தேவர்‌ வேலோடு வரும்‌ சலக்‌ அக்‌ பணக க்‌ இல்கல தத்தம்‌ சோங்கட்ட தரை அதற்கு தன்றால்‌. வேணும்‌. இந்த அவமானம்‌... வேறு எத்த. இத்தலம்‌ கேவி வக எரவான்‌ கண்டதல்‌ நம்‌ அததயாது கண்க தவ்ட்க க்‌ உரி

த்‌. அண்டாருக்‌ 'இணறும்படி செய்து.

வன்மையைத்தான்‌.

அகத அக பகத அன்பர்‌ தன்‌

தோன்றுகிறது ?'

'0தானத்துக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு முருங்கை. மதத்தில்‌. ஏறமாட்டேன்‌. என்றால்‌. முடிக காரியமா 7 சோர நாப்த்த கணக்கை வெள்ளத்‌. முழுக. கழன்தும்‌ கும்படியாடு விட்டது. என்னேடு கனக்கு வத்த. ஓர்‌ அசட்டுப்‌ பிள்ளை பின்‌ பிடிவாதத்தினால்‌ அப்படி. நேரத்‌ தத கேஷங்கள செவி அக்கம்‌ 'ின்கா. ஒரு என்னஞ்‌ எறிய பொய்‌ சொல்ல முடியாது. என்றுன்‌. அதம்‌

ர்‌ சொல்துவது புரராக துட இன்னும்‌ கொல்சம்‌ அம மாத்‌ சொல்லை தலத்‌! கொல்லேன்‌. த்கணடைய அரு மைச்‌ சகோதரசின்‌ ஓன்வுடன்‌ தத

என்னைத்‌ நக்க 2 எதில, என்று (அறல்‌ சாய்கம சட்டம்‌ வற எந்த காகம்‌ பமகவாலைத்கள்‌

இதைப்பட்‌ தான்‌ விரும்பவிக்கேட அசை வால்‌. தான்‌. தஞ்சையில்‌ ,அககமிகக்க

ங்லன்‌.. அந்த அம்மாள்‌ ஊமை?

சர அதக்‌ வெளிப்‌ பத அவமான வேர்‌ கே

கி "பெலர மடடம்‌ எனக்குத்‌, சென்‌ வும்‌ அவன்‌ பெயர்‌ சேந்தன்‌ அம்ரம்‌ நகத்தது சரீதான்‌, மேலே. சொல்துங்கள்‌ 1!”

னன்‌ சக்ர பர்‌ அமக தகை நோக்க கந்த கொண்‌.

பத்தன்‌

இட தப்பட்ட குதிரையை லிட்‌

டக கொண்டு போ!

தான்‌. என்று. அவர்கள்‌. தொடர்து.

இரத்து வருவார்கள்‌... உன்‌ சேய்‌. நான்‌.

ரடாட்ர பலம்‌

பிகரை சரன்‌

ஈன்‌ அகப்பட்டுக்‌. கொண்டு கழன்று: தழன்று" கழன்று, மதிமயக்க முச்சத இணறில்‌. சஷ்டப்பட்டபோது என்ன: கண்டேன்‌, எக நினைத்துக்‌ கொண்‌ டேன்‌ என்று எண்ணுமதிர்கள்‌?!

"நான்‌. எவ்விதம்‌. அறிவேன்‌? ஒரு: வேகா கஜேந்திர மோட்சத்தை நிரனத்‌. க்‌ கொண்டிருக்கலாம்‌.

'இலல்‌, இலலை; என்னைப்‌ போலவே.

அத்த. நீர்ச்‌. சுழலில்‌. அகப்பட்டுக்‌ கொண்டு... இண்டாடிய மல. கயம்‌. மீன்ககாக்‌ சண்டேன்‌, அந்தக்‌. கலம்‌

மீன்கள்‌ இந்தச்‌ சோழ நாட்டுப்‌ பெண்‌: களின்‌ எண்கள்‌ தினைலுட்டின.. நடு. மின்‌... நர்‌ சுழலில்‌. அசப்பட்டும்‌ கொண்டவஞவது. எப்படியோ தப்பிப்‌ மிழைக்கலாம்‌,. அனல்‌. இந்தச்‌ சோழ: தாட்டுப்‌. பெண்களின்‌ விழிச்‌ சுழலில்‌ கப்பட்டு கொஸ்டவன்‌ ஒருகாதும்‌. தப்பிப்‌. பிழைக்க... முடியாது. என்று எண்ணிக்‌ கொஸ்டேல்‌[....!! 121 இம்மாதிரி. பெண்கள்‌. குற்றம்‌. கூதிப்‌ பழி சொல்லநில்‌ சிலருக்கு ஒரு மை; தாங்கள்‌ செய்யும்‌. தவறச்‌ பெண்களின்‌ பது குற்றம்‌ சொல்‌ ௪, ஆண்‌ பில்காசவி்‌ முழக்கப்‌ “அந்த வழக்கத்தைத்தான்‌. நா கைபிபத்றினேன்‌.... இல்‌... என்ன. தவறு?! எல்ருன்‌ வந்டியத்தேவன்‌.. அச்சமயம்‌. அண்மனைக்குள்ளே. மிருந்து இனிய குழலோசை சேட்டது. அதைத்‌ தொடர்ந்து தண்டைச்‌ சில களின்‌: கண்மணி" ஐனியம்‌. மத்தா இன்னர்‌ மனம்‌ பெண்கள்‌ இனிய குரல்கள்‌ பல. சேர்ந்து ஒலித்தன.

தாலியத்தல்‌.. கள்ள பிய தலைய பாட்‌

முல்மியழ்‌ தீங்குழல்‌ 213 தேயி!

பாடல்‌ முடிவும்‌ வரையில்‌ குந்தவை யும்‌ வந்தியத்தேவனும்‌ அதன்‌ இனிமை, வில அபட்டக்‌ தம சிறக்க ன்‌ ர்கள்‌ மழுபடிவும்‌. வாத்தி. இத்துடன்‌ ஆடல்‌. தொடக்வேதல்கு அறிகுறியாகக்‌. சண்டைச்‌ சதங்கை. சோன்‌ ஒலி எழுர்ச்த. “பதத போதும! “மடமயர்‌ சானி வில்‌ மரலைக்‌ கூத்து ஒல்றுயார்க்‌. தென்‌, அது முற்றும்‌. வேறுவிதமா மத்தத!" என்றுன்‌ வல்லவரையன்‌,

ம) என்‌ தோழிகள்‌ ஜரவைச்‌ கத்தம்‌ பவிக்வரரசன்‌, சதரேத்நில்‌ எல்க்‌ காணாமல்‌ நெட்த்‌ தொடக்க விடுவார்கள்‌... தாங்கள்‌ வந்த காரியம்‌ என்னார்‌, என்று இந்யட மீராட்டி குந்தவை தேவி சேட்டாள்‌.

“இதோ தான்‌ வந்த காரியம்‌; சங்கள்‌ தமியஞ்ீல்‌ ஓல்ட்‌ ஏத்த்டகோ

யங்க டத்‌ தப்பி, நீர்ச்சழல்கள்‌-- இழி கழம்களிலிரந்து காப்பாற்றி, இத்தக கொண்டு வந்தேன்‌!” என்று,

வல்லவரையன்‌. கூறி ஓல்யை எடுத்து நீட்டினன்‌..

நாற்பத்தொன்பதாம்‌ அத்தியாயம்‌. விந்தையிலும்‌ விந்தை!

சேலை கமம்‌, அழியத்‌ என மெ ததசிய இக்‌ பம்‌ துட்ட அன்பு நன அம்‌ இன்பா எப மோக, சக கறச்ச கிட்டட மனி அனவ ம்‌ வலக ணகபடம எனக்‌ ன்ற கல்‌ அக்க தடட “நல அம்‌ பட்ச [படர அண்‌

22.

கதமது, வே முடிவலிக்கே, இம்‌

போதுதான்‌. ஆரம்பமா கமரக்கறத: சதரக்கள்‌ “மோல்துவது ஒன்றும்‌:

மளங்களிக்கே, நெலி

பவி அரசங்வான வே எஞதயும்‌ நமம நம்பகத்காம்‌. எனறு இநில்‌ இளவரசர்‌ எழுநியிருக்றொரே ? இரன்படு எர நடத்து கொள்ளம்‌ போவிங்க ர"

"-இளவரசசிடம்‌. அல்லிதம்‌ ஒய்ப்‌ கொண்டுதான்‌... வந்தேன்‌... ஆரல்‌ கக மலாம முக்கியமான கே வது

கப்கலக்க மேண்டாம்‌; தங்க? ரொம்பவும்‌ கெட்டுக்‌ கொள்ளேன்‌.

வெண்மை. எங்கிருந்து,

(0

நிலவக்கக்‌ கம்‌ படப்‌

மனைிடச்‌ செய்வது. ஒேயாக்‌.

இதமாகவும்‌ துரிதமாகவும்‌ தலைவலியைப்‌ போக்கி நிம்மதியளிக்கிறது .

பாட்டில்‌ மருந்தை, இவுவட்ககுககு உமயோகிக்கலாம்‌.

முதருல்‌ பம்பாய்‌, புதுடில்லி, ஹைத।

கமா

24.

உமது கோரிக்கை எனக்கு விளங்க விண்ட ஒன்னறை. ஒப்புக்‌ கொண்ட மறக... மின்வாங்குவதுதான்‌. வாணர்‌ கலத்தின்‌ மாயா

"பழம்‌ பெருமை பேக்வது வாணர்‌: நலத்நின்‌. மரபு. அன்று? ஒய்புக கொஸ்டு பில்வால்குவதும்‌. வாணர்‌ குலத்து மரபு அன்ற

மன்னர்‌, ஏன்‌: தயக்கம்‌? பெண்‌ குலத்தின்‌ பேரல்‌ கொண்ட வெறுப்பா? இங்கது எங்கேக்‌ கண்டால்‌. பிக்க கெக்யா 27 என்று இளவரசி கறி இளதசை பரத்தாள்‌.

என்ன. கேள்னி கடலுக்குச்‌. ஏத்ஜரனேம்‌.. பிடிக்காமல்‌ போதனா படிக்க அகக்‌

ரம்‌ அலேக்‌ கைகளையும்‌. நீட்டம்‌ மாடை சற்ற ஏல்‌: தாலிப்‌ மலக்தது நல காணத்தக்க பூமாதேலியைப்‌ பிடிக்கலிலஸ்‌! மேன்று கார்‌. சொல்துலார்கள!. பழிக்கு போலை, இரவெல்லாம்‌. ஆமிரமாயி ம்‌. நட்சதசேக்‌ சண்களிஸம்‌. இர்தப்‌ இபத

மேச, இக்கு. மின்னஙேப்‌ பீடிக்காநிருக்குமா 7 மடிச்சி மென்றும்‌, தன்னம்‌ மின திது கொண்டு. பாய்ந்தோடும்‌ மின்னல்‌. அப்படி. ஏன்‌ நாக்‌ தமனி மார்போடு அனேத்துக்‌ கொள்‌ இத்தா வண்டுக்கு மலர்‌ படிப்பதில்லை வென்பது. கண்டார அம்கனமானும்‌ மீட்ட மதி மயங்கி விழுக்‌? வீட்டில்‌ தம ட்ட சரக விளக்கைப்‌ படங்களில்‌ வென்றால்‌. யாரேனும்‌ நம்புவார்களா. 7 அவ்வாஜெனில்‌, ஏன்‌ அர்த விளக்‌ இல்‌ விழந்து அமிர்‌ வடக்க தனி! நல்ல கேள்வி. கேட்டா தங்கக்‌ எனக்கும்‌ பழர்சலிக்க வென்‌: மட தக்கனது கடைக்‌. கண்‌ பாரினை, ைகத்தது?.. தளன்‌ இசம்களின்‌ தர தங்களது இகழ்க ஓரத்தில்‌. வச்மாடும்‌ இன்ற டை என்க ஏன்‌ இல்லீதம்‌ சிக்கும்‌ பிரமை கொள்ளம்‌. செய்றத, இவ்வளவு எண்ணங்களும்‌ வந்தியக்தேவிறுடைய்‌ பள்ளத்தில்‌... தோன்றின. அனல்‌, நாவினுல்‌ சொல்லக்கட்விகக யா... என்னுடைய கேன்லிக்‌ அனறு வகவவிய வ்‌ வதில்‌ பிறக்க வீர புருஷன்‌ சே ரு. பெண்ணின்‌... ஏலக்‌ னன்த சவமார்‌ இார்‌ உங்களிடம்‌ இந்த ஒர்க்‌ கொடுக்க மோது... இறக்‌”. எழுதிய்கப்பதைம்‌

மற்றச்‌, சொல்லலிக்க்மாரா. என்று 'எவரச மீண்டும்‌ வினஞள்‌..

பட்டு வந்தேன்‌... ஆனல்‌. நள்ளவேளை மில என்‌ வாத்நரைவைத்‌. தொடங்க வில்கவெனத்‌ தோன்றுகிறது. ஆசை வால்‌. வழியெல்லாம்‌ விரோதச்‌ சம்பாடத்துல்‌.. கொண்டு... வந்தேன்‌; தத்த பண்பன்‌ பவள்‌. அக்‌ பகைவர்‌ பட்ணக்கள்‌. ப்ரி காண்டிகுககிறர்கள்‌. இந்த தாங்கள்‌ இடம்பணினை்‌ தான்‌ கிறைவேற்‌ 'ுவதாக எப்படி. உறுதி சொல்ல. வும்‌? இதனால்தான்‌. பகங்குல்றேன்‌; என்றை. தங்கள்‌. காரியம்‌. கெட்டும்‌. போகம்‌. கூடாதல்லவா 71! . என்று. சொன்னான்‌ வல்லவரையன்‌, பவார்‌ மார்‌ அர்கம்‌ பகைவர்கள்‌ எனக்குத்‌ தெரிவிக்கலாமா 7"* ௭௦ ந்தை சவம்‌ தொனித்த காரனம்‌ "ப பழுவேட்டரையர்கள்‌. என்னே படையாடிம்‌ பிக்க நாலாபுறமும்‌ ஆட்களை ஏலியிருககரர்கள்‌, என்‌ கலர்‌ நண்பனுவிருந்த.. கந்தமாறன்‌... தான்‌. நவன முதல்‌. மக்க. கொல்ல வல்றதாக எண்ணிக்‌. கொண்டிருக்‌ 2 ஆழ்வார்க்கடியான்‌. என்னும்‌. வீர வைஷ்ணவ கேஷதாரி ஒருவன்‌: நரன்‌ பமல்‌ இய்பரா்‌ யரா. தேக்‌ என்‌: மீது அரு மந்திரவாதியை ஏலி விட்டிருகிரள்‌, எற்த திமிஷக்தில்‌ ட்டுக்‌: கொள்‌:

வாரிடம்‌ "நான்‌ ௮௮ வேனே, தெரியாது...

வெள்எக்‌ இலிருந்து கரையேறித்‌ திமில்‌. அன்றரகு. மத்திலாதியுடன்‌ றக்‌ வாய்க்க பட்டத பப்ப புச்சனிதும்‌ அவன்‌. பொழுது போக்கி ந்த பதர நடப்ப இன்த அல்‌? அவள்‌ அக்‌ நடத்து கன்க்து இரகு, முன்றும்‌. நு பதாம்‌ மண்டபத்தை அடைந்தான்‌... வெளி செல கடம்பபியகம்‌ போண்‌ ரித்த கொண்டிருக்க, மண்ட பக்கம்‌ சிறித ரம்‌ கன்‌ ட்‌ அப்‌ கண்டுக்கல வெள்ள பகுதியைக்‌ கடந்து இருளடைந்த (இங்குச்‌. சென்று... வத்தியத்தேவன்‌.

டப

மத்தம்‌ கொண்டான்‌. கண்ணைச்‌ சுற்றில்‌ கொண்டு. தாக்கம்‌. வந்த. சமயத்தில்‌ வெரு சமிபத்இலிருந்து ஆழ்தையின்‌. அகோரமான கூரல்‌, வந்தது... பழுலூர்‌ இகய ராணி, மடன்‌ வதா மண்டபத்தில்‌ பேச்‌ கண்டிடுந்தபோது, அதே மாத்‌ தெத்தைக்‌ “குரல்‌ கெட்டது. அவ. ட்டது எழுந்தான்‌... உள்ளே... இருட்டின்‌. பகுதியிலிருந்து இரு சிறிய ஒளிப்‌: பொட்டுக்கள்‌. அவனை உற்று நோக்‌ இட வெளியிலே... போய்விடலாம்‌ என்று எஸ்ணி இரண்டு. அடி. நடம்‌ பதான்‌, வெளியிலிருந்து யாரோ உள்ளே வரும்‌ காலடிச்‌ அத்தம்‌... செட்டது. இருந்து விழுத்து சரடு, மூரடாவகுந்த தாஸ்‌ ஒன்றைப்‌, பிடித்துக்‌ கொண்டு வதன்‌ மறைவில்‌ நின்றான்‌. வெளிலி றந்து வங்கள்‌ முலம்‌ நீலா வெளி சத்தில்‌ கொஞ்சம்‌ தெரிந்தது... பழவூர்‌ சாணியைம்‌ பார்க்க... வத்த மந்திர வாறிதான்‌ அவன்‌ என்பதைக்‌ தெரிந்து கொண்டான்‌, மத்திரலாநி.. அங்கம்‌. தனை நோக்கே வந்தான்‌, “தான்‌ அல்லிடம்‌... மறைந்திருப்பது. அவ கருதி. தெரியாது. என்றும்‌, என்‌: 4. கலனியாமல்‌... மண்ட்பத்துக்‌ குள்ளே “போம்‌. விடுவான்‌. என்றும்‌. வந்தியத்தேவன்‌... நிரத்தான்‌. அனல்‌. ணின்‌ “அருகில்‌ வரும்‌. வரையில்‌ மள்ள மொன்னப்‌ பூர்சபோல்‌ நடத்து, வத்த மந்திரவாதி இடரென்று கோர: மான: சாரலில்‌ ஒரு “கூச்சல்‌ போட்டும்‌ கொண்டு. வந்தியத்தேவனுடைய கழுத்தை. ஒரு, கையினால்‌. பிடித்து, நெரித்தான்‌;..": எடு. அந்தம்‌. பர இக்க மோதிரக்கைல்‌ கோடு கொடுக்கா விட்டால்‌. உன்‌. சர, நெரித்துக்‌... கொன்று விடுவேன்‌ 1”! என்று கத்தினால்‌. வந்தியத்‌... தேவனுடைய. கழுத்து: முறிந்து விடும்போலிருந்தது; அவனு, டைய விழிகள்‌. பிதுங்க வெளிவந்து விடும்போலிருந்தன... மூச்சுக்‌... இணி. யது. எனினும்‌, மனத்தைத்‌ இடப்படுத்‌ (இக்‌ கொண்டான்‌. அந்தப்‌ பழைய தகன ஒரு, கையினல்‌.. முக்க எண்டு காகேக்‌ தாகக்‌ பான பலத்தையும்‌. பிரயோலத்து, ஓர்‌ உதை விட்டான்‌... மந்திரவாதி... ஓலமிட்டு. கொண்டு ழே விழுந்தான்‌. "அதே சம மத்தல அமக பழம ண்‌ பதி: மேலே... கரையிலிருந்து பொல பொல. வென்று கற்கள்‌ விழுந்‌ தன; வெளவால்‌ ஒன்று பட பட்‌ வென்று சிறகை அடித்துக்‌ கொண்டு

அத்தச்தம்‌ பகவ ரன்னை அந பகை ததாக

ட்ப அடப்‌ இத்த தபரக மாக்‌ ஒளித்து,

"இதற்குள்‌.

நாஞும்‌.

பகைவர்‌:

லவளவு. சக நீர்‌. சம்பாநத்துக்‌ கொண்டது. விந்தையிலும்‌ விந்தைதான்‌. இவ்வளவு.

அதிசயமான. சேதித்தீ்‌ 2 "அது பெரிய சதை, தேலி!: 'இருந்தால்‌ பாதகமில்லை. சொல்ல: லாம்‌... அத்த விவரங்களைத்‌ தெரிந்து கொண்ட்பிறகுதான்‌.. உமக்கு நான்‌. இடவேண்டிய பணியை இடக்கூடும்‌."'

காரியத்தை எப்படிச்‌:

இவ்வாறு. இளவர. கூறிவிட்டு, சசன அிவ. பட்டரை அருகில்‌. அழைத்து, 1! படகோட்டி எப்படிப்‌. பட்டவன்‌?! என்று கேட்டாள்‌.

“இரண்டு. காதும்‌. நல்ல. செலிடு 'டித்தாலும்‌ கேளாது, தாயே, ! *- ரொம்ப. நல்லது. படலலேறிக்‌: கொஞ்ச தாரம்‌ ஓடையில்‌ போய்லிட்டு வரலாம்‌, வாருங்கள்‌ !. இவருடைய கதையை முழுதும்‌ நான்‌. கட்சு வேண்டும்‌!” என்றாள்‌. வல்லவரையன்‌ புளகாங் இதம்‌. அடைந்தான்‌. சோழர்‌ குலத்‌ இரு: மகனோடு... ஒரு படல்‌ "செல்லும்‌. பாக்கியம்‌... எளிடில்‌. இட்டுவதா 2 அதைப்‌ பெறுவதற்கு. ஏழு, ஜன்மங்‌ கனில்‌ தான்‌ தலம்‌ செய்திருக்க. வேண்டாமா? பட்டில்‌ ஏறிய பிறகு 'எல்வளவு தாரம்‌ முடியுமோ அவ்‌ வளவு தூரம்‌ கதையை நீட்டி வளர்த்‌. (இச்‌ சொல்ல வேண்டும்‌! அரக்சமாக முடித்து விடக்‌ கூடாது! அவசரம்‌. என்ன? அரிதில்‌ பெற்ற பாக்வெத்தை. எனிறில்‌ கை நழுவ விட்டுவிடலாமா? வத்தியத்தேவனுக்கு அவசரமில்லை. பதான்‌. அனால்‌ பட்கு ஓடையில்‌ நகர்ந்து அவன்‌ கடம்பூர்‌ சம்புவரையர்‌ மாளிகை வில்‌ நடந்ததைச்‌ சொல்லத்‌ தொடங்‌: இயது மூதல்‌ குந்தவைக்கு நிமிஷக்‌ "தக்கு நிமிஷம்‌ அவசரமும்‌, பரபரப்பும்‌ அதிகமால்‌ வத்தன. "மேலே என்ன?"” 22அப்புறம்‌. என்னம்‌” என்று கேட்டுத்‌. தத்தப்புத்தி." வந்தான்‌... அந்தக்‌ தவன்‌ அவனுடைய நீர்மானக்தின்‌: படி கூடியவரையில்‌ சதையை வளர்க்‌. இனன்‌; எல்வளவு நீண்ட கதையாயி னும்‌ முடிவு. ஒன்று வந்துதானே

28.

ஆகவேண்டும்‌? சுதை முடிந்த போது: படகும்‌. இரும்ப ஓடைப்‌ படித்‌ துறைக்கு வத்து சேர்ந்தது.

மடவருந்து அவர்கள்‌. இறங்கப்‌ பூங்காலுக்குள்‌. வந்த போது, அரண்‌ மனையில்‌ இன்னும்‌ குரனவச்‌ கூத்து தடந்து கொஸ்டிருந்தகற்கு. அறிகுறி. வாக. இசைக்‌. கருவிகளும்‌. தண்டைச்‌ சலம்புகளும்‌ ஒலித்தன; பின்வரும்‌ ச. பநிகார வரிப்பாடதும்‌ கேட்டது:

“பெரியன மாயஎளைம்‌ பேருக க15மல அந்தியுபை கீன்னவளக்கள்னும்‌ 'தருஷடியும்‌ ஓயும்‌ திரமயும்‌ செய்ய சரயவளைம்‌ கானை கண்ணென்ன கண்ணே! கண்ணிலைத்துக்‌ கான்பா! கன்‌

ன்னே! முடந்தாமு நெஞ்சத்துக்‌ சஞ்சலம்‌ வத்£ம்‌

கடத்தாளை மூற்றவப்யால்‌ நாற்றிடையும்‌ போர்‌]

பட[$தாரன முழங்கப்‌ மத்சர்ககத்‌ தூது. நடந்தாள்‌ ஏந்தாத நானென்ன நாலே! நமாயனா வென்ன நாள்ள நாவே !'

இதைக்‌ கேட்ட வல்லவரையன்‌; !'சஞ்ச னார்‌. மிக்க வஞ்சனாரா யிருக்கலாம்‌. எனக்கு... நேற்றுப்‌ பெருதலி

ஆனல்‌. செய்தார்‌ 11" என்றான்‌. அது. என்ன? கம்னன்‌.. உமக்கு.

என்ன உதவி செய்திருக்க முடியும்‌ 22” என்று இன்ற பிராட்டி கேட்டான்‌.

"நான்‌. இந்த நகரத்துக்குள்‌ புருவ துற்ற, கம்லல்தான்‌. கதலி, சேம்‌ ரஷ. என்றான்‌... வந்தியத்தேவன்‌. இற்கு, அத்த உதவியின்‌ வரலாந்றை யும்‌ கூறினன்‌.

'பழையாறைக்குத்‌ தான்‌ வத்து சேர்வ. ,தற்குள்ளாகவே. . பழுவேட்டரையரின்‌ ஆட்கள்‌... வத்இருப்பார்கள்‌.... என்று வந்தியத்தேவன்‌... ஊடுத்திரந்தான்‌. நற்த்தின்‌ நுழை... வாசல்கள்தோறும்‌. இவர்சள்‌ காத்திருப்பார்கள்‌, சந்தேசம்‌, எதேனும்‌. தோன்றின்‌. பிடித்துச்‌. கொண்டு போல்‌ அவோர்கள்‌... அவர்க விடம்‌ ஓக்காமல்‌ பழையாறை நகரும்‌ இன பிரவேசிப்பது எப்படிச்‌ 2 இந்தக்‌ வவகயுடன்‌ அந்த மாநகரின்‌ பிரதான: வாசலுக்குச்‌ "ஏற்றுக்‌ தூரத்தில்‌ அரி லாத்றல்‌.. கரையில்‌ வந்தியத்தேவன்‌ இல்றிகுந்த போது, நாடகக்‌ கோஷ்டி. இத்து வத்தது; கண்ணன்‌, பவதேவன்‌ மேனன்‌... முதலிய வேஷக்காரர்கள்‌ வத்தார்கள்‌..... அவர்களில்‌". சம்ன்‌

தரிதிதந்தான்‌. வந்தியத்தேவன்‌, இடமாம்‌ பகம்‌ படுத்தான்‌. டட வடட ப்டடன்ம்‌] அதா அப்சன்‌ ன்‌: கடையை இலகுகில்‌ லல்கவரைவன்‌.

விடுவானா? உன்னைவிட தான்‌ நன்றாக நடுவே... பார்க்கிற". எனறு: சல்லி. மூகமூடிலைப்‌.. பலவந்த.

பப்‌. பிடுக்ல்‌ வைத்துக்‌ கொண்டு படின்‌... அச்சமயம்‌ அவனுடைய மொவாரக்‌ தட்புடலேப்‌ பார்த்தவர்கள்‌. அவளை மெச்சினர்கள்‌.. அவன்‌ அடியது. தோன்‌ அதிகப்‌ பொருத்தமாக இருக்கது. என்றும்‌ சொன்னார்கள்‌. கம்ஸ. ரன்‌... கோமித்துல்‌ கொண்டு போல்‌: ஜிட்டான்‌, அவன்‌ போனால்‌ போகம்‌ 'நானே உங்களுடன்‌ தசரத்துக்குள்‌ வந்து” ஆறல்றேன்‌?! என்று அத்தயத்‌ தெவன்‌ ஒப்புக்‌ கொண்டான்‌. நாடகக்‌. கோஷ்டியார்‌ மடழ்ச்சியுடன்‌ அவகசக்‌. தங்கஷ்டன்‌. செத்துக்‌ கொண்டு சென்‌ ர்கள்‌, பழையாறை... வீதிகளில்‌.